top of page

Помогнато од

min_logo 1.png

Речник на синтагми, полуизрази и изрази во македонскиот јазик

454 550 DSC_2296_edited.png

Авторска веб-страница на Димка Митева, д-р по филолошки науки

min_logo 2.png

CIP - Каталогизација во публикација

Национална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски", Скопје

811.163.3'367.33(038)

МИТЕВА, Димка

        Речник на синтагми, полуизрази и изрази во македонскиот јазик

[Електронски извор] / Димка Митева. - Скопје : Д. Митева, 2019

        Начин на пристап (URL): https://www.dimkamiteva.mk/rechnik-na-sintagmi-izrazi-i-poluiz. - Текст во PDF формат. - Наслов преземен од екранот.

- Опис на изворот на ден 31.10.2019

Содржина:

Т. 1: A-Г. - Стр. 652

Т. 2: Д-З. - Стр. 508

Т. 3: Ѕ-Љ. - Стр. 522

Т. 4: М-Њ. - Стр. 624

Т. 5: О-П. - Стр. 534

Т. 6: Р - С. Стр. 522

Т. 7: Т - Ш. Стр. 572

ISBN 978-608-4824-00-8

1. Гл. ств. насл.

а) Македонски јазик - Синтагми - Речници

COBISS.MK-ID 111475978

  ПРАВИЛА ЗА КОРИСТЕЊЕ: При користење на содржината од веб-страницата dimkamiteva.mk за научни трудови, статии, библиографии и други форми на трудови, е задолжително да се цитира изворот, авторот и линкот на користената содржина.

  За неовластено преземање, емитување или копирање на содржината од веб-страницата dimkamiteva.mk, ќе се применува Законот за авторско право и сродни права објавен во Службен весник на РМ, бр. 115 од 31.08.2010 година и неговите измени и дополнувања во Службен весник на РМ, бр. 51 од 13.4.2011 година, Службен весник на РМ, бр. 147 од 28.10.2013 годинаСлужбен весник на РМ, бр. 154 од 4.09.2015 година и Службен весник на РМ, бр. 27 од 15.2.2016 година.

Рецензии за трудот ,,Речник на синтагми, изрази и полуизрази во македонскиот јазик од д-р Димка Митева

255px-Flag_of_North_Macedonia.svg.png
su00033b01_edited.jpg
download (1)_edited.jpg
UK.png
255px-Flag_of_North_Macedonia.svg.png
su00033b01_edited.jpg
download (1)_edited.jpg
UK.png
bottom of page